WFS

Wsparcie pracowników firmy walcownie ostrowieckie WOST SA w przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy poprzez wdrożenie rehabilitacyjno-aktywizującego programu zdrowotnego.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU:
jest wsparcie dla 116 (10 kobiet i 106 mężczyzn) pracowników firmy Walcownie Ostrowieckie WOST SA w przeciwdziałaniu przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy poprzez wdrożenie rehabilitacyjno – aktywizującego programu zdrowotnego przygotowanym indywidualnie na poziomie zakładu pracy i przyczyniającym się do eliminowania czynników ryzyka pracy.
W ramach projektu wsparciem zostaną objęci pracownicy firmy spełniający kryteria grupy docelowej projektu tj. osoby w wieku aktywności zawodowej w tym w szczególności powyżej 50 roku życia, które pracują na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Głównymi wskaźnikami projektu są: 1) Liczba osób które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie; 2) Liczba osób które dzięki interwencji EFC zgłosiły się na badania profilaktyczne.

W ramach projektu planuje się następujące zadania:
– różne formy aktywności ruchowej: basen, siłownia, fitness,
– pakiet rehabilitacyjny dla pracowników,
– badania profilaktyczne.

Projekt realizowany jest w ramach:
Osi priorytetowej RPSW 08.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo
Działanie 08.02 Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 08.02.01 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

Okres realizacji projektu: 01.10.2020r. – 31.12.2021r
Wartość projektu wynosi: 129 505,19 zł PLN
Kwota dofinansowania: 116 554,67 zł PLN
Wkład własny: 12 950,52 zł PLN

REGULAMIN
FORUMULARZ REKRUTACYJNY
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA