Proces walcowania

Nasza walcownia bruzdowa wyposażona jest w układ liniowy klatek walcowniczych typu Trio (trzy walcowe) z układem walcowania naprzemiennie w obu kierunkach. W procesie produkcyjnym stosujemy wysoki stopnień przerobu (stosunek pola przekroju materiału wsadowego/ pola przekroju wyrobu gotowego), który w naszym przypadku jest nawet kilkakrotnie wyższe w stosunku do standardów. Parametry składu chemicznego kęsisk z COS (ciągłe odlewanie stali) gwarantują w dalszej kolejności uzyskiwanie wyników badań mechanicznych wyrobów gotowych, spełniających w całym zakresie wymagania normy PN-EN 10025-1:2007,PN-EN 10025-2:2007.

Dotyczy to w szczególności:

  • analizy składu chemicznego
  • parametrów wytrzymałości Re , Rm, A które są średnio 20- 25 % wyższe od wymagań normowych
  • udarności KV, która jest znacznie wyższa od wymaganej przez normę, a nierzadko zbliża się parametrami do materiału po procesie Normalizacji

Badania mikrostruktury stali po walcowaniu

W ramach oceny właściwości mechanicznych kątowników produkcji WOST oraz produkcji obcej wykonano badania wytrzymałościowe oraz badanie udarności . Materiałem do badań były kątowniki walcowane na gorąco w gatunku S355J2. Zawartość węgla w analizowanych wytopach zawierała się w przedziale 0,11÷0,16%.

Produkcja obca:

Wytrzymałość Re – 422 , Rm – 506, energia łamania Kv (J) – 31

Produkcja własna:

Wytrzymałość Re – 452 , Rm – 516, energia łamania Kv (J) – 166