Regulamin

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW WOST S.A. Z DNIA 01.03.2016R

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze warunki ogólne sprzedaży Towarów (dalej: OWS) stosuje się do umów lub zamówień (dalej: Umowa) sprzedaży towarów przez WOST S.A. (dalej: Sprzedawca) chyba, że co innego wynika z treści danej Umowy.
 2. Dokumentację, katalogi i wyceny wysyła się tylko do celów informacyjnych, a oferty Sprzedawcy nie są wiążące bez pisemnego lub elektronicznego (email) potwierdzenia zamówienia. W razie braku innych postanowień lub zmiany w nich, czy to zawartych przez Klienta w Umowie czy w dowolnych innych dokumentach, nie są wiążące dla Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wyraźnie zaakceptuje je na piśmie.
 3. Użyte w niniejszych OWS oznaczają: „Towary” – wyroby sprzedawane przez WOST S.A. „Kupujący” – osoba fizyczna lub prawna, która nabywa Towary od WOST S.A. „Sprzedający” – WOST S.A. „Umowa” – zamówienie Kupującego „OWS” ogólne warunki sprzedaży WOST S.A.

II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

 1. Jeżeli Kupującego reprezentuje osoba trzecią (pracownik) oznacza to, że Kupujący upoważnia tę osobę do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz oświadczeń woli w tym, do zmiany treści Umowy.
 2. Zmiana treści Umowy może pod rygorem nieważności nastąpić w formie pisemnej lub w formie korespondencji elektronicznej – email.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, a dotyczących producenta materiału wsadowego, Sprzedawca nie będzie mógł wykonać Umowy w całości lub w jej części, przysługiwać mu będzie prawo odstąpienia od niej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 4. Postanowienia OWS stanowią integralną część Umowy.

III. PRAWA WŁASNOŚCI

 1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości faktury za Towar na rzecz Sprzedawcy.
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, również w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

IV. WARUNKI DOSTAWY I ODBIORÓW

 1. Jeśli w treści Umowy wskazano nazwę osoby trzeciej lub jej adres oznacza to, że Kupujący upoważnia osobę wskazaną do odbioru Towarów w jego imieniu i na jego wyłączne ryzyko.
 2. Warunki dostawy Towaru określają każdorazowo poszczególne warunki Umowy – w szczególności wskazanie warunków wg Incoterms 2010, z zastrzeżeniem warunków z pkt III z OWS.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia Towarów partiami lub w całości przed ustalonym terminem dostawy. Niedostarczenie całości zamówionych Towarów w umówionym terminie nie może stanowić podstawy do odmowy ich późniejszego odbioru przez Kupującego.
 4. Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towarów chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikację techniczną oraz pod względem ewentualnych widocznych wad. Po zbadaniu Towarów podpisany zostanie dokument jego wydania. Podpisanie dokumentu wydania jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności wskazanych parametrów z umową i brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy bardzo starannym zbadaniu Towarów.
 5. Strony ustalają, iż koszt załadunku ponosi Sprzedawca, a koszt rozładunku ponosi Kupujący.
 6. Do ustalenia wykonania umowy i jej rozliczenia przyjmuje się pomiar wagi Towarów wg wskazań wagi Sprzedawcy w momencie przejęcia przez przewoźnika. Dopuszcza się tolerancję w zakresie wagi +/- 10% w stosunku do Umowy.
 7. Jeśli Kupujący nie odbierze Towarów w terminie wskazanym w umowie, wówczas Sprzedający jest uprawniony do podjęcia działań wedle swego tj. a) wysyłka Towarów na koszt Kupującego, b) zafakturowania kosztów magazynowania Kupującemu, c) nałożenie kar umownych w wysokości 0,2% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia w odbiorze

V. CENA I PŁATNOŚCI

 1. Cena za sprzedawany Towar będzie określana każdorazowo w ofercie oraz zatwierdzona na pisemnym potwierdzeniu.
 2. Kupujący zobowiązuje się dokonywać płatności wg wskazanej ceny brutto w takiej walucie, w jakiej określona została cena towarów na fakturze.
 3. Kupujący zobowiązuję się dokonać płatności w terminie wskazanym na fakturze Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 4. Kupujący nie ma prawa do potrącenia jakichkolwiek należności wynikających z zawartych pomiędzy Stronami innych Umów.

VI. GWARANCJA

 1. Sprzedawca udziela gwarancji Kupującemu wyłącznie na podstawie niniejszych OWS.
 2. Sprzedawca gwarantuje, że Towary są wykonane z materiału o jakości zgodnej z Umową oraz Świadectwa Jakości zgodnego z normą PN-EN 10204. W przypadku zamieszczenia w Umowie nazewnictwo Towarów jako partia próbna, oznacza to, że odpowiedzialność za ewentualne wady jest wyłączona.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady przez okres 2 miesiący od daty przekazania Towarów Kupującemu.
 4. Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o wykrytej wadzie w formie pisemnej do 12 godzin od momentu stwierdzenia wady.

VII. SIŁA WYŻSZA

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonane bądź nienależyte wykonanie Umowy w całości lub części, jeżeli wystąpią okoliczności ‘’siły wyższej’’
 2. Za ‘’siłę wyższą’’ uważa się takie zdarzenie zewnętrzne, którego Sprzedawca nie mógł przewidzieć lub zapobiec, a które uniemożliwiło realizację Umowy. Do czynników ‘’siły wyższej’’ zaliczamy: wojna, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, strajk, embargo, awarie urządzeń, brak surowców na rynku, nakaz prawny, opóźnienie w transporcie.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany o poinformowaniu Kupującego o wystąpieniu „siły wyższej” w formie pisemnej terminie 3 dni od stwierdzenia zdarzenia. Wówczas każda ze stron może odstąpić od Umowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący nie może przenieść praw i obowiązków z tytułu realizacji Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. Do wszystkich Umów, których część składową stanowią niniejsze OWS, stosuje się prawo polskie, i ile wyraźnie nie uwzględniono inaczej.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów pomiędzy Stronami rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 4. Środki prawne wymienione w niniejszych OWS są wyłączne.